Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Vludio, dan wel een andere aan voornoemde vennootschap verbonden huidige of toekomstige groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:24b BW, hierna te noemen: “Vludio”, en een Wederpartij, hierna te noemen: “de Wederpartij”, waarop Vludio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Vludio, voor de uitvoering waarvan door Vludio derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Vludio en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Vludio en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Het vorengaande geldt dienovereenkomstig in het geval dat enige bepaling van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan in strijd zou zijn met enige regelgeving.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Vludio niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Vludio in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Vludio zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of indien de termijn afloopt.
2. Indien er na een gedane offerte geen overeenkomst tot stand komt, is de Wederpartij gehouden om ter zake van de offerte en/of verrichte werkzaamheden door Vludio in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden.
3. Vludio kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Vludio daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vludio anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vludio niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
7. Indien een schriftelijke Overeenkomst of opdrachtbevestiging achterwege is gebleven, wordt de Overeenkomst desalniettemin geacht tot stand te zijn gekomen indien Vludio reeds met de uitvoering van de Opdracht is begonnen, voor zover dit begin van de uitvoering voortvloeit uit afspraken of uitlatingen van of namens de Wederpartij waarop Vludio in redelijkheid kon en mocht vertrouwen.
8. Afspraken tussen Vludio en de contactpersoon of vertegenwoordiger van de Wederpartij binden de Wederpartij. Is bij feitelijke uitvoering van de Opdracht geen contactpersoon of vertegenwoordiger van De Wederpartij aanwezig, dan wordt Vludio geacht – voor zover noodzakelijk – met instemming van de Wederpartij als contactpersoon of vertegenwoordiger van de Wederpartij op te treden en is zij dientengevolge bevoegd wijzigingen in de uitvoering aan te brengen, onder gehoudenheid van de Wederpartij de aan deze wijzigingen verbonden kosten aan Vludio te vergoeden.